Search Result of "อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร*"

About 70 results
Img

Researcher

ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์สัญญาณและระบบควบคุมอัตโนมัติ

Resume

Img

งานวิจัย

ระบบ RFID สำหรับการบันทึกเวลา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(เงินสนับสนุนโครงงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบรอยร้าวไข่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบหลายฝักพร้อมกันด้วยการประมวลผลภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบคัดขนาดปลาตามความยาว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สวทช และ บ.โชคสมุทร มารีน จำกัด

Img

งานวิจัย

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์สดโดยใฃ้อาร์เอฟไอดี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.จิราพร สินเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pipeline localization using unsupervised neural network technique

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบ RFID สำหรับการบันทึกเวลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, ImgMr.Hernan Ceballos, Imgนางจิณณจารี หาญเศรษฐสุข, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินิรนาท, Imgนางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์, Imgนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร, Imgนายภานุวัฒน์ มูลจันทะ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ระบบเช็คชื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(เงินสนับสนุนโครงงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หัวเรื่อง:การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบหลายฝักพร้อมกันด้วยการประมวลผลภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระบบสั่งอาหารผ่านหน้าจอสัมผัสด้วยระบบฝั่งตัว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
1234