Search Result of "อภิสมา บรรเลงเสนาะ"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, โภชนาการและสิ่งแวดล้อม, อาหาร สุขภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณพ์แผ่นเวเฟอร์จากแป้งข้าวไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงคอมพิวเตอร์ (computational chemistry), วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (molecular gastronomy)

Resume