Search Result of "อปท"

About 1 results
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและสำรวจข้อมูลความพร้อมของ อปท.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์