Search Result of "อนุรักษ์พลังงาน"

About 99 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.สุระพล เธียรมนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรา ศรีพระบุ, อาจารย์, Imgผศ.สุระพล เธียรมนตรี

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (2020)

ผลงาน:นวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม

นักวิจัย: Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ Imgดร.วีระพล โมนยะกุล

Doner:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์พลังงานของผู้ค้าในตลาดสดของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
12345