Search Result of "อนุภาคนาโนซิลิกอน"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การผลิตและวิเคราะห์นาโนฟิล์มที่ถูกโด๊ปด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials

Resume