Search Result of "อนุภาคนาโน"

About 232 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Img
12345678910...