Search Result of "อนุภาคนาโน"

About 233 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การห่อหุ้ม และการควบคุมการปลดปล่อยสารแอสตาแซนธิน ในอนุภาคนาโนลีแวน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย (ทุนเหลือจ่าย)ประจำปีงบประมาณ 2559ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Img
12345678910...