Search Result of "อนันทศิลป์ รุจิเรข"

About 82 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบวิชาเขียนแบบเทคนิค 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538

ผู้เขียน:Imgเอื้อมพร ทองเย็น

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3

ผู้เขียน:Imgพรชัย มั่นหมาย

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการกำหนดความหนักของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ผู้เขียน:Imgแน่งน้อย ตันธนะรังษี

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การคิด กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องการเมืองการปกครอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgธรรมรส ทวีศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาว่ายน้ำ สำหรับนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพัชราภรณ์ คิดควร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการฝึกยกน้ำหนักด้วยพีระมิดสองรูปแบบที่มีต่อการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ผู้เขียน:Imgประวิทย์ ประมาน

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสอนทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgทรงวุฒิ คิดควร

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย แตงสกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้เขียน:Imgปริญญา คล้ายเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะบุคลิกภาพ และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนรยส ไชยศรีพรหม

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่และการซาวน่าที่มีต่อระดับของกรดแลคติคในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจภายหลังการออกกำลังกาย

ผู้เขียน:Imgอำพร ศรียาภัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างพลังชุมชนในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ความชุกโรคสูงของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา

ผู้เขียน:Imgมนัส ผดุงคุณาธรรม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่ความเร็ว 6 วินาที และ 9 วินาที ต่อการปฎิบัติ 1 ครั้ง ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ควอดไดร์เซ็พ

ผู้เขียน:Imgไพฑูรย์ วงศ์อนุการ

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอนงค์ รักษ์วงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgอรุณศรี เหลืองธานี

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน กิจกรรมประชาธิปไตยในสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgนิตยารัตน์ รัตนพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกกระโดดในระดับการงอเข่าต่างกันที่มีต่อ กำลังของกล้ามเนื้อเหยียดขา

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ชัย ศรีสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไปใช้ในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อระดับไขมันในเลือดในสตรีวัยหมดประจำเดือน

ผู้เขียน:Imgทัตมณี กมลานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgรยากร รอดระรัง

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข, Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระดับความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติการยืนกระโดด ไกลของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345