Search Result of "อนันทศิลป์ รุจิเรข"

About 82 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgรยากร รอดระรัง

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์, Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการฝึกยกน้ำหนักด้วยพีระมิดสองรูปแบบที่มีต่อการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ผู้เขียน:Imgประวิทย์ ประมาน

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การคิด กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องการเมืองการปกครอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgธรรมรส ทวีศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสอนทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgทรงวุฒิ คิดควร

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย แตงสกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของ นักเรียนและความตระหนักในเเมตาคอคนิชันที่มีผล ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:ImgAchareeporn JEWSAKUL

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบท่าทางการขี่จักรยานที่มีผลต่อแรงต้านอากาศ

ผู้เขียน:Imgดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาการวางแผนทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแดง จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgปราโมทย์ พลศักดิ์เดช

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ผู้เขียน:Imgทิพวรรณ มาจุฬา

ประธานกรรมการ:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างโปรแกรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพลศึกษาในระดับโรงเรียน

ผู้เขียน:Imgพิษณุ พันธ์เกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีช่วงระยะห่างของการฝึกต่างกัน ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า

ผู้เขียน:Imgเรวดี วงค์จันทร์

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน กิจกรรมประชาธิปไตยในสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgนิตยารัตน์ รัตนพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหา สาเหตุ แนวทางการป้องกัน และการแก้ไข การเสพยาบ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนบึงสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ชัย สุพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิญญู ทรัพยะประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง "การทำน้ำตาลมะพร้าว"

ผู้เขียน:Imgปรีชา เครือสินธุ

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ผู้เขียน:Imgปัจฉิมา บัวยอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างพลังชุมชนในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ความชุกโรคสูงของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา

ผู้เขียน:Imgมนัส ผดุงคุณาธรรม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไปใช้ในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาว่ายน้ำ สำหรับนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพัชราภรณ์ คิดควร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูของครูโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgกนกกาญจณ์ น้อยพ่วง

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3

ผู้เขียน:Imgพรชัย มั่นหมาย

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345