Search Result of "อนรรฆ พัฒนวิบูลย์"

About 50 results
Img

Researcher

ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองในการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าต่อรูปแบบและการใช้ประโยชน์ถนนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgวิริยา ต๊ะปุก

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการให้อาหารสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: กรณีศึกษาลิงกัง

ผู้เขียน:Imgพรชัย กัณห์อุไร

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการกินอาหารของค้างคาวปากย่นที่เขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgวัชรี ลีลาไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชา วิวัฒน์วิทยา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมนกตามระดับความสูงในพื้นที่ป่าดิบเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ผู้เขียน:Imgโดม ประทุมทอง

ประธานกรรมการ:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อพฤติกรรมและการใช้พื้นที่ของกวางป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนักสิทธิ์ สังข์จันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) และนกเงือกกรามช้าง (Aceros undulatus (Shaw) 1881) ด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ผ่านดาวเทียมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด

ผู้เขียน:Imgยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

กรรมการร่วม:Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgพิไล พูลสวัสดิ์, Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความหนาแน่น และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนบน

ผู้เขียน:Imgนนท์ เขียวหวาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองพื้นที่อาศัยของเป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) และเป็ดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca) ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:ImgNantida SUTUMMAWONG

ประธานกรรมการ:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสังคมนกระหว่างป่าธรรมชาติและป่าที่ถูกรบกวนตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านเทคนิคการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง ในผืนป่าตะวันตกและเทือกเขาตะนาวศรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:Wildlife Conservation Society

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างความเข้มแข็งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในผืนป่าอนุรักษ์แห่งเทือกเขาตะนาวศรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:Wildlife Conservation Society

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์แห่งเทือกเขาตะนาวศรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:Wildlife Conservation Society

หัวเรื่อง:การประเมินประชากรสัตว์ป่า ในผืนป่าอนุรักษ์แห่งเทือกเขาตะนาวศรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Change in Bird Species Assemblages Following Succesional Stages in Abandoned Settlement Areas in Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, Thailand

ผู้เขียน:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม, Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความมากมายของเสือโคร่ง (Panthera tigris (Linn.)) และเหยื่อหลัก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขนาดพื้นที่อาศัย และลักษณะการใช้พื้นที่อาศัยของนกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis) โดยใช้วิทยุติดตามตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgจุฑามาศ ทีฟอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

กรรมการร่วม:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgพิไล พูลสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความหนาแน่นประชากรนกเงือกโดยวิธี Distance Sampling ในผืนป่าดงดิบด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgพรกมล จรบุรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

กรรมการร่วม:Imgพิไล พูลสวัสดิ์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมพืชของพื้นที่ชายป่าในหย่อมป่าดิบเขาที่เกิดจากการทำไร่เลื่อนลอย บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgแหลมไทย อาษานอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ถิ่นที่อยู่อาศัยของชะนีมือขาว (Hylobates lar) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgมยุรี อำพลจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAndreas Peter Paul Koenig, Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123