Search Result of "อนนต์ วงษ์เกษม"

About 47 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้ถังน้ำมันในคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้เขียน:Imgแดน แสร์สุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมของระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าบางปะกง

ผู้เขียน:Imgนพดล บูรศิริรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมาทำเหมืองเชิงเปรียบเทียบ

ผู้เขียน:Imgวิษณุ เครือดวงคำ

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาความเหมาะสมในการใช้บัตรคะแนนสมดุลย์ในการจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgศุภชัย เอกอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินทัศนคติพนักงาน ด้านการจัดการความปลอดภัยของพนักงานในห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

ผู้เขียน:ImgChutima CHANTASIM

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังการใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล

ผู้เขียน:ImgPrachya PONGSAI

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนงลักษณ์ งามเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบรองรับการสั่นสะเทือนของรถยนต์โดยใช้เทคนิคไดนามิกสิมูเลชั่น

ผู้เขียน:Imgนเรศ สุทธหลวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การจัดการความปลอดภัยกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานช่างสายอากาศ การไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgบุญถิ่น เอมย่านยาว

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการวิเคราะห์อุบัติเหตุจาการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้เขียน:Imgจิรวรรณ ชัยนิตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในโรงงานผลิตอลูมิเนียม

ผู้เขียน:Imgพรชัย หวังใจสุข

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ ที่มีต่อการจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มฟูจิคูระประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพิภพ โลกคำลือ

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาในสายงานธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา

ผู้เขียน:Imgอัครชาติ ติณสูลานนท์

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนงลักษณ์ งามเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบระบบความปลอดภัยของสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้เขียน:Imgถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการความปลอดภัยเส้นทางอพยพหนีภัยธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษาถนนทวีวงศ์และถนนบางลา หาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้เขียน:Imgนารีรัตน์ ธนะเกษม

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:ImgKasemsun Chinnavaso, Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ และโรงงานผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ สุนทรารักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน มอก. 18001 และ OHSAS 18001 ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ อุทัยสาง

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนงลักษณ์ งามเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนเชิงปริมาตรทางปฏิบัติของหอทำน้ำเย็นขนาด 3 ตัน ความเย็นจากข้อมูลของผู้ผลิต

ผู้เขียน:ImgChatchai WONGTHONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรมมันต์ ชูประเสริฐ

กรรมการวิชารอง:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgธนา บุญฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกรณีศึกษา: บริษัทไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิกส์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgเสกสรรค์ ทองติ๊บ

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของผู้ควบคุมงานด้านสายอากาศในการไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgคมสันติ์ สินธวัชวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123