Search Result of "อนงค์ลักษณ์ พิมมะดี"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบการสะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนงค์ลักษณ์ พิมมะดี

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในแนวประการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง, คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Resume