Search Result of "อธิวัฒน์"

About 53 results
Img

Researcher

ดร. อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยดำเนินงาน, การวางแผนการและการจัดตารางการผลิต, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, การออกแบบผังโรงงาน, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, การหาคำตอบด้วยวิธีเมตะฮิวริสติกส์, การจำลองสถานการณ์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารงานก่อสร้าง, Operation research, Lean Manufacturing, Pavement Management System, Engineering Economy

Resume

Img

Researcher

ดร. อัมภิกา บุญมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Universal Algebra, Semigroup Thoory, Abstract Algebra

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ, Imgนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Infrastructure Management, Simulation in Construction

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (2016)

ผลงาน:การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งนำ้แข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค

นักวิจัย: Imgอ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี Imgดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์ Imgดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์ม

ผู้เขียน:Imgอธิวัฒน์ ทรงพินิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgอธิวัฒน์ เหลืองสกุลพานิช

ประธานกรรมการ:Imgอริชัย รักธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน: กรณีกลุ่มคนงานมากกว่า 1 กลุ่ม

ผู้เขียน:Imgอธิวัฒน์ บุญเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกความเร็วและกำลังกล้ามเนื้อขา ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล

ผู้เขียน:Imgอธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดตารางการผลิตโดยวิธีฮิวริสติกแบบผสมในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟรถยนต์

ผู้เขียน:Imgอธิวัฒน์ มีสมหวัง

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Infrastructure Management

Resume

123