Search Result of "องค์การแห่งการเรียนรู้"

About 32 results
Img

งานวิจัย

องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวภัคสิริ แอนนิหน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวภัคสิริ แอนนิหน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้เขียน:ImgSonthaya JINDAMOOK

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

หัวเรื่อง:ความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บุคลิกภาพเชิงรุก การรับรู้พลังอำนาจเชิงจิตวิทยา ความสามารถในการตัดสินใจ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น โรงงานประกอบรถยนต์

ผู้เขียน:Imgชัชชมนต์ อินทรภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPinkanok Wongpinpech

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgสตรีรัตน์ รุจิระชาคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ วัฒนธรรมองค์การ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgสุรัญชนา วรสุนทรารมณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดของหัวหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความไว้วางใจในหัวหน้างาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน:Imgศิริชัย ศรีประทุมวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว รัชรินทร์ กุลชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ, การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน, องค์การแห่งการเรียนรู้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา: บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgสุรีย์พร ฤกษ์อุดมศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ศักยภาพของการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:ImgSenis HONGTHONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุพิณ เกชาคุปต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12