Search Result of "อ"

About 2111 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2548 รหัส อ-ช 28.48

หัวเรื่อง:แยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ำตาลตำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

ที่มา:[บริษัท iGroup Press จำกัด (ในโครงการวิจัยภาครัฐร่วมเอกชน อ-ช 4.50)

หัวเรื่อง:พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย(ต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมอเรียล ประเทสไทย จำกัด

หัวเรื่อง:ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

Img

ที่มา:สรุปการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนอนงความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านมันสำปะหลังประจำปีงบประมาณ 2555

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว

Img

ที่มา:Food Innovation Asia Conference 2009 จากงนวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ำตาลต่ำ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2548 โครงการวิจัยรหัส รหัส อ-ช 28.48

หัวเรื่อง:Low-Sugar Lime juice flavored papaya jam

Img

ที่มา:บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่11)

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:บริษัทเซเรบอส (ปะเทศไทย) จำกัด

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 (2011)

นักวิจัย:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

Doner:บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 (2011)

นักวิจัย:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

Doner:บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img
12345678910...