Search Result of "ห้องปฏิบัติการ"

About 304 results
Img

งานวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของสารควบแน่น (2010)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (4)

Img

การประชุมวิชาการ

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดแซนโทฟิลล์จากใบมันสำปะหลังระดับห้องปฏิบัติการ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามสำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...