Search Result of "ห่วงโซ่อุปทาน"

About 190 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานไหมไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:สมหญิง ชูประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมหญิง ชูประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910