Search Result of "หุ่นจำลองทางการแพทย์"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มหกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง (ส่วนอกและท้อง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบห, Glycoconjugates histochemistry , หุ่นจำลองทางการแพทย์

Resume