Search Result of "หิ่งห้อยน้ำจืด"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดวงตา โปร่งจิตร

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนานิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : การปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis ในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : ความสามารถในการปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนานิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การผสมพันธุ์ซ้ำซ้อนและบทบาทของของอาหารที่ได้รับขณะผสมพันธุ์ในหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการล่าเหยื่อของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง, พฤติกรรมแมลง, หิ่งห้อย

Resume