Search Result of "หินปูน"

About 165 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาโพรงในหินปูน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

Img

งานวิจัย

หาขอบเขตโพรงในหินปูนระดับตื้นบริเวณหน้าเหมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99, 219, 301 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติการไหลของมอร์ตาร์ไหลได้ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของโคลนเผาและผงหินปูน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, อาจารย์, Imgนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2564

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

123456789