Search Result of "หอยเชอรี่"

About 53 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หอยเชอรี่ศัตรูธรรมชาติของไบรโอโซน (2005)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาพฤติกรรมหอยเชอรี่กับกระแสไฟฟ้า (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของจุนสีต่อกล้ามเนื้อเท้าของหอยเชอรี่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การสกัดและการแยกองค์ประกอบโปรตีนของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกันและหอยเชอรี่ด้วยเทคนิค HPLC (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgChakkapan Sapkaew

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมเมือกและการผลิตเมือกในหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgWipawadee Suwannapan

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวอ่อนของหอยเชอรี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

Img

งานวิจัย

สาเหตุการตายของหอยเชอรี่เนื่องจากจุนสี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อหอยเชอรี่ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไปโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกหอยเชอรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดวงตา โปร่งจิตร

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนานิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางชีววิทยาของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่มีต่อหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย (Pila spp.) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลของสารกำจัดแมลงบางชนิดต่อการฟักไข่ของหอยเชอรี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา

Img
123