Search Result of "หอย"

About 691 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

คอลลาเจนจากหอยแมลงภู่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้สำหรับเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองผสมสีจากธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณภูริเดช สายเพชร)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองเสี่ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...