Search Result of "หลักสูตรการเรียนการสอน"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ไอเส็ค อิงค์ จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา กิจกรรมนิสิต และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

Img
Img

Researcher

ดร. ปราณี จงสุจริตธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ปุ่น ไวยากรณ์ วัฒนธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. บุษบา บรรจงมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ป่น (ไวยากรณ์ คำกริยา)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , อาชญาวิทยา, การบริหารงานยุติธรรมและการจัดการด้านความปลอดภัย (Security Management) , ทัณฑวิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

“คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์, Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, Imgนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, Imgดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุดอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 3)และงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมวดงบอุดหนุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัย , การพัฒนาหลักสูตร, การประเมินการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาปฐมวัย, การจัดประสบการณ์ หลักสูตร, การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้, วิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume