Search Result of "หลอดเลือด"

About 127 results
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (ปีที่ 3) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องช่วยกายภาพบำบัดส่วนขาสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกรวิทย์ ออกผล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชยณัฐ เฮ็งไล้, Imgนายภักดี โภชา, Imgนายสุรกิจ เที่ยงพลับ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของสารสกัดข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgKanokwan Demeekul

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
1234567