Search Result of "หมู่บ้านจัดสรร"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

หัวเรื่อง:การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Img

ที่มา:วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ความตระหนักต่อคุณภาพชีวิตบุพการีของประชาชนหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทุบรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 CTC 2011 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Img

Researcher

ดร. สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิศาสตร์ดิน ธรณีสันฐานวิทยา, การวางแผนพัฒนาทรัพยากร, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์ชนบท, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, การประเมินผลกระทบด้านสังคม CSR, การวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการที่อยู่อาศัยโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนิรุต แกล้วกล้า

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพร้อมอย่างบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในการมีส่วนร่วมบำบัดน้ำเสียแบบชีววิถี

Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thai Cultural Landscape (ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย), การอ่านและแปลความหมายทางภูมิทัศน์ , การออกแบบและวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

Resume

12