Search Result of "หมึกกล้วย"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการม.อบ.

หัวเรื่อง:การดูดซับน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้วยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึกกล้วย

Img

ที่มา:มอบ.วิจัย ครั้งที่5

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยและไคโตซานเชิงพาณิชย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการแช่แข็งต่อคุณภาพของปลาหมึกกล้วยอบแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับระหว่างลอบปลาพับได้โครงพลาสติกและลอบปลาโครงเหล็ก

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การกำจัดตะกั่ว และทองแดงจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเครื่องเงินโดยใช้ไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

12