Search Result of "หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางชีววิทยาของแตนเขียนหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย Cotesia Flavipes (Cameron) และบทบาท ในการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยโดยชีววิธีใน ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมรวย รุ่งรัตนวารี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าผลประโยชน์ของการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยโดยชีววิธี

ผู้เขียน:Imgพรพรรณ ภู่แก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาอาหารที่เหมาะสมสำหรับเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย สีชมพู Sesamia inferens (Walker) เพื่อใช้ในการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วนเพศของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วนเพศของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ในการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img
Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

นาย อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (ภาควิชาพืชไร่นา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรม

Resume

12