Search Result of "หนอนผีเสื้อเจาะ"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้การเผาตามกำหนดเพื่อควบคุมกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:ผลของไฟต่อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักและความหลากชนิดของมดในสวนป่าไม้สักอายุน้อย

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการจัดการกำจัดอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การจัดการหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:โครงการปลูำกไม้กระยาเลยเป็นแนวป้องกันการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในพื้นที่สวนป่าแม่ลี้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การเผาตามกำหนดเพื่อควบคุมกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง อภิญญา พุ่มพวง

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

12