Search Result of "หทัยรัตน์ สุดตา"

About 51 results
Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ สุดตา

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาชีวประวัติและการประเมินทรัพยากรหอยตลับในประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พื้นที่ชุ่มน้ำ , ชลธีวิทยา , นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แมลงในน้ำ, นิเวศวิทยา, สัตว์พื้นท้องน้ำ, ปรสิตสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งน้ำในแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุงและสตูล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

123