Search Result of "หญ้าเนเปียร์"

About 101 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร. ภัศจี คงศีล, Imgอ. นพ ตัณมุขยกุล

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456