Search Result of "หญ้าทะเล"

About 124 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าทะเลจากจังหวัดตรัง ภาคใต้ของประเทศไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgYamamuro Masumi

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่า เพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567