Search Result of "หญ้าข้าวนก"

About 15 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของข้าว(C3)เทียบกับหญ้าข้าวนก(C4) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สารกำจัดแมลงชีวภาพจากพืช, การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านเขตกรรมโดยเฉพาะด้านระบบการปลูกพืชและวัชพืชในพืชไร่เศรษฐกิจ, Allelopathy

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกและข้าว

Img

Researcher

ดร. ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแข่งขันระหว่างข้าวกับหญ้าข้าวนกที่มีความหนาแน่นต่าง ๆ กันภายใต้สภาพการใช้ปุ๋ย 2 ระดับ

ผู้เขียน:Imgไชยยศ สุพัฒนกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมล.สุชาดา ศรีเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว จำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการวัชพืช

Resume

Img