Search Result of "หญ้าขน"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

หัวเรื่อง:การเสริมกวาวเครือขาว หญ้าขน และใบเตยหอมในอาหารสำเร็จรูปและอาหารผสมเองต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยเยื่อใย กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ปริมาณจุลินทรีย์ และสภาวะของกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ ได้รับฟางข้าวกับหญ้าขนสด

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 7, หน้า 224-231

หัวเรื่อง:ผลของฝนกรด และปุ๋ยที่มีต่อการดูดซับสารรังสี 134Cs and 60Co โดยหญ้าขน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของหญ้าสดและข้าวโพดสับต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากและความเข้มข้นของกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid ในโคอินทรีย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลผลิตและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของหญ้าขน หญ้าอุบลพาสพาลัมและหญ้าคาลลา โดยใช้ระบบหญ้ากรองน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบการใช้ประโยชน์ วิธีการปลูกและชนิดของหญ้าต่อถั่วเซนโตรและถั่วฮามาต้าที่ปลูกร่วมกับหญ้ารูซี่และหญ้าขนภายใต้สภาพฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกรรายย่อย 2.ผลผลิตน้ำหนักแห้ง

ผู้เขียน:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ImgPensri Sornprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effect of utilization systems, planting methods and type of grasses on pasture production of centro and hamata mixed with ruzi and para we:e assessed in a field trial. Total dry matter yield and its components were measured. The results showed that there were no significantly difference between cutting and grazing on total dry matter yields and botanical composition. However, centro tended to decline more rapidly under grazing than cutting. All growth parameters recorded were markedly reduced or increased depending on the species when the growing patterns were considered. Both ruzi and para dry matter yield and botanical composition were increased with mixed planting. This effect also occurred with centro except the botanical composition with mixed and stripped planting produced similar results. On the other hand strip planting improved dry matter yield and botanical composition of hamata better than mixed planting. Weed percentage was also increased under strip sowing. Total dry matter yield (1-6 harvests) was higher under mixed than strip. The differences in yield were largely due to grass and centro components. Both centro and hamata can grow well with ruzi and para.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 2, Apr 93 - Jun 93, Page 133 - 141 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้หญ้าขนสดและต้นข้าวโพดฝักอ่อนสับเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและต้นทุนการผลิตโคอินทรีย์ ในระยะสุดท้าย

ผู้เขียน:Imgชุติพงศ์ เนตรพระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบการใช้ประโยชน์ วิธีการปลูกและชนิดของหญ้าต่อถั่วเซนโตรและถั่วฮามาต้าที่ปลูกร่วมกับหญ้ารูซี่และหญ้าขนภายใต้สภาพฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกรรายย่อย 3.องค์ประกอบทางเคมี

ผู้เขียน:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ImgUnkana Harnbunjok

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of utilization systems, planting methods and type of grasses on pasture quality of centro and hamata mixed with ruzi and para were studied in a field trial. Herbage quality as measured by crude protein, phosphorus, potassium, NDF and ADF were determined. The results showed that there were little different be?tween such pasture management regimes. However, there were significantly difference between species. Crude protein in the legumes, centro and hamata, was higher than grasses while the reverse was true for potassium. Phasphorus concentration was low for hamata when compared to ruzi, para and centro. NDF was higher in grasses than in legumes while ADF percentage was similar. Although the differences of crude protein concentration in different methods of planting, utilization and type of grasses were relatively small, the amount of crude protein yields were due to the substantial and signifi?cant differences obtained in dry weight between treatments. The increase in crude protein yield was largely due to the high yield of the grass component especially under mixed planting.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 3, Jul 93 - Sep 93, Page 247 - 254 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณโลหะหนักในดิน น้ำ ดินตะกอน และหญ้าขน (Brachiaria mutica) บริเวณ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ผู้เขียน:ImgSudchai KUMANEADMANEE

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบการใช้ประโยชน์ วิธีการปลูกและชนิดของหญ้าต่อถั่วเซนโตรและถั่วฮามาต้าที่ปลูกร่วมกับหญ้ารูซี่และหญ้าขนภายใต้สภาพฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกรรายย่อย

ผู้เขียน:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ImgPensri Sornprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of utilization systems, planting methods and type of grasses on pasture production of centro and hamata mixed with ruzi and para were assessed in a field trial. Grasses and legumes establishment and survival were measured. The results showed that there were no significant effects of utilization systems (cutting vs grazing) and type of grasses (Ruzi vs Para) on plant density. Planting methods had a mark effect on plant density. Both ruzi and para tiller number were increased with mixed planting. This effect also observed with centro. On the other hand stripped planting enhanced seedling establishment, seedling regeneration and survival of hamata better than mixed planting.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 1, Jan 93 - Mar 93, Page 6 - 13 |  PDF |  Page 

12