Search Result of "ส่วนขยายพันธุ์"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

หัวเรื่อง:การใช้ส่วนขยายพันธุ์และการขึ้นค้างแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการผลิตผักปลังขาว

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมล็ดและส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชกับแปลงศัตรูธรรมชาติในดิน : แนวทางในการจัดการวัชพืชในแปลงผักอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงพร สุวรรณกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภายในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตลาดสี่แยกเกษตร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุด้วยระบบดิจิตอล

Img
Img

Researcher

นาย รัฐกานต์ (กาญจน์) จันทร์แสงวสุ (จันทร์ลอย)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุ์ไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Pathogenic Bacteriology

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12