Search Result of "สู่อุตสาหกรรม"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอากาศยานน้ำเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

STARTER CULTURE สู่อุตสาหกรรมอาหารหมักในอนาคต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล(โครงการหลัก: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธราธร ทีรฆฐิติ, Imgนพมณี โทปุญญานนท์, Imgเรณู เอี่ยมธนาภรณ์, Imgลิขิต มณีสินธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
1234