Search Result of "สุรัตนา ห่วงทอง"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเรืองแสงสำหรับการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและเคมีวิเคราะห์, เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume