Search Result of "สุรพล จันทราปัตย์"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนาชั้นนำในจังหวัดพิษณุโลก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุรพล จันทราปัตย์

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง นภาลัย ทองปัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเรียนรู้ในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgสุรพล สงณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจของนักศึกษาในการเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgอรุณี อารี

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ เอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgขวัญทิพย์ โพธิวัตถุธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แนวทางการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการจัดการที่ดินบนพื้นที่ลาดชันในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุญทวี จำปา

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหล่าสารบรรณ ที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ จัดโดยกรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด

ผู้เขียน:ImgDarawan SUWANAJATA

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาโครงการจัดการพื้นที่ลาดชันในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอรอุมา ผลพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง กับเชาวน์อารมณ์ และคุณสมบัติบางประการของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอติพร หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว กันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย จตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชญาวิทยา , บริหารงานตำรวจ ปัญหาสังคม, บริหารงานยุติธรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การแปลสันสกฤต, ระเบียบวิธีวิจัย, ภาษาบาลี - สันสกฤต - ภาษาไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, การวิจัย, ธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Acarology, Morphology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume