Search Result of "สุภาวดี จันทร์ศรีมณี"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ผลของการเคลือบฟักทองและการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการออสโมติกฟักทอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุภาวดี จันทร์ศรีมณี

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

Img

Researcher

ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img