Search Result of "สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร"

About 7 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดี (2019)

ผลงาน:การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของการผสมอนุภาคในเครื่องผสมแบบใบกวนโดยใช้ DEM

นักวิจัย: Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร Imgฤทธิพร กล้าหาญ

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทอริแฟกชั่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

Resume

Img