Search Result of "สุภาพร ทองอ่อน"

About 1 results
Img

การประชุมวิชาการ

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของมูลค่าการส่งออกข้าวขาวหอมมะลิไทย 100% (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ: