Search Result of "สุธิชา ไชยศิริ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษชานอ้อยทากันยุงผสมน้ำมันเสม็ดขาว สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน

ผู้เขียน:Imgสุธิชา ไชยศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection