Search Result of "สุญญากาศ"

About 147 results
Img

งานวิจัย

สร้างเครื่องทอดสุญญากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปฐมฟู้ด จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนักศึกษาปริญญาโท

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการอบแห้งเครื่องแกงด้วยเตาอบลมร้อนและเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. ศศิธร ศิริทัพ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Img
12345678