Search Result of "สุขเกษม แซ่ลี้"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ที่นั่ง กับผลิตภาพของพนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม แผนกเย็บชิ้นส่วนกางเกง

ผู้เขียน:Imgสุขเกษม แซ่ลี้

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf