Search Result of "สุขุม เร้าใจ"

About 48 results
Img

Researcher

ดร. สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพและนิเวศวิทยาทางน้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของความเค็มต่ำที่มีต่อการตายของหอยแมลงภู่ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อใช้บริโภค (2008)

นักวิจัย:ImgDr.Sukhoom Rawchai, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยบ่อบำบัดน้ำ เสีย จังหวัดเพชรบุร

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ พรรณภัทราพงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุขุม เร้าใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยแมงกานีสซีโอไลต์

ผู้เขียน:Imgมณีวรรณ เกตะวันดี

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติสารปรับโครงสร้างของดินจากสาหร่าย

ผู้เขียน:Imgสุพรรษา ขันธโสภา

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAparat Mahakhant

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน

ผู้เขียน:Imgนริศรา จิตโสภา

ประธานกรรมการ:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของความเค็มต่ำที่มีต่อการตายของหอยแมลงภู่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำในแม้น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgจานนท์ ศรีเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgสุขุม เร้าใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) และวิธีในการเพาะขยายพันธุ์แบบมหมวล

ผู้เขียน:Imgกันย์สินี พันธ์วนิชดำรง

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการร่วม:Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำเพื่อกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgขวัญเรือน ยอดคำ

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการร่วม:Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Selection Response and Genetic Changes in Thai Walking Catfish (Clarias macrocephalus Gunther) After Two Generations of Selection as Revealed by Isozyme Variation

ผู้เขียน:ImgWagle SURESH KUMAR

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวงศ์ปฐม กมลรัตน์, Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุขุม เร้าใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อควบคุมสาหร่ายที่ผลิตสารพิษ Microcystis aeruginosa

ผู้เขียน:Imgเพ็ญประภา หวานสนิท

ประธานกรรมการ:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชารอง:ImgAparat Mahakhant

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ผู้เขียน:Imgพรเทพ วิรัชวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุขุม เร้าใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ พื้นที่ชุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgสิทธิ กุหลาบทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุขุม เร้าใจ

123