Search Result of "สุขศึกษา"

About 345 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ แห่งประเทศไทย เรื่องปัจจุบันและอนาคตของการสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

หัวเรื่อง:รูปแบบและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ แห่งประเทศไทย เรื่องปัจจุบัน และอนาคตของการสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

หัวเรื่อง:รูปแบบและพฤตอกรรมการออกกำลังกายของเยาวชน

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:การเคลื่อนไหวระดับสากล : หลักการและแนทางการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:ประชุมวิทยาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนากร

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อกระบวนการส่งเสริมกีฬาในสังคมไทย

Img

ที่มา:วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายและความเร็วในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:ผู้สูงอายุกับการใช้เวลาว่าง

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนและความเร็วในนักกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขภาพ พลศึกษา และนันทนาการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา

หัวเรื่อง:การลงทุนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

Img
Img
12345678910...