Search Result of "สุขภาพที่ดี"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์, Imgธีรเกียรติ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าของการพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของวัยรุ่น เรื่อง "สร้างเสน่ห์ด้วยการเงิน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgอโนมา ไม้หอม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธีรเกียรติ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อเสริมแบบโมบายเลินนิ่ง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สำหรับการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้เขียน:Imgอนุชา วิปุลากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

12