Search Result of "สีรีแอคทีฟ"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการย้อมสีฝ้ายด้วยสีรีแอคทีฟในหัตถอุตสาหกรรม (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsima Chollakup,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การย้อมไหมด้วยสีรีแอคทีฟโดยใช้เครื่องย้อมใจด้าย มก.3

Img

ที่มา:วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีเหมาะสมในการย้อมสีฝ้ายด้วยสีรีแอคทีฟสำหรับหัตถอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของไคโตแซนในการเคลือบ Lentinus polychrous Lev. ต่อการกำจัดสีรีแอคทีฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่ และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย

Img

ที่มา:นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลย ีทุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS52 "งานวิจัยสร้างปัญญาพัฒนาประเทศ"

หัวเรื่อง:ชุดทดลองบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์เพื่อการขจัดสีย้อมรีแอคทีฟ

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การศึกษาการย้อมสีฝ้ายด้วยสีรีแอคทีฟในหัตถอุตสาหกรรม

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Img

Researcher

ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Textile Dyeing and Finishing, Properties of Polymer , Dyeing of Polyester Fibres, Fiber Properties

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้สารเคมี และเอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้า

Resume

Img

ที่มา:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12