Search Result of "สีย้อม"

About 347 results
Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สีย้อมธรรมชาติ

หัวเรื่อง:ระบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไหมไทย

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สีย้อมธรรมชาติ

หัวเรื่อง:ระบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไหมไทย

Img

ที่มา:การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สีย้อมธรรมชาติ

หัวเรื่อง:ระบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไหมไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การย้อมสีละมุดด้วยสีผสมจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทนสีย้อมผ้าสังเคราะห์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...