Search Result of "สำนวน"

About 39 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สำนวนภาษาในเรื่องสั้นของปราบดา หยุ่น (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Soranat Tailanga, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความต้องการคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษของพ่อครัว แม่ครัวชาวไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คำและสำนวนภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนภาษาไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยกับสำนวนไทยมาตรฐาน

ผู้เขียน:Imgโสภิดา เศวตพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์สำนวนและโวหารภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่งของชาย เมืองสิงห์

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา คงสูน

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนภาษาเขมรถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ กับสำนวนไทยมาตรฐาน

ผู้เขียน:Imgศรีตลา ศรีลานุช

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์สำนวนใหม่ทางการเมืองไทยที่ปรากฎในนิตยสารข่าวระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553

ผู้เขียน:Imgปวีณา จันทร์สุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาทัศนคติ คำและสำนวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgนันทวัน เหิดขุนทด

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:สำนวนภาษาในเรื่องสั้นของปราบดา หยุ่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความหมายของคำในสำนวนที่มีความหมายเหมือนกันจากพจนานุกรมฉบับมติชน: การศึกษาเชิงอรรถศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอรรถพร ศรีพุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12