Search Result of "สาหร่ายขนาดเล็ก"

About 111 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของ ATG1 ในการควบคุม Autophagy ในสาหร่ายขนาดเล็ก Chlamydomonas reinhardtii (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเจนจิรา แซ่คู

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
123456