Search Result of "สารเคมีกาจัดศัตรูพืช"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมประปา วิศวกรรมน้ำเสีย วิศวกรรมการบำบัดมลพิษอากาศ), ระบบบริหารจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทางกายภาพและชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume