Search Result of "สารสำคัญ"

About 143 results
Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพญายอเพื่อการผลิตสารสำคัญ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบสารสำคัญอย่างง่ายและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากสารสกัดพญายอ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

การประชุมวิชาการ

สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678